Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Mariusz  Faerber

Mariusz Faerber

Radny

Okręg: 2, zdobyte głosy: 90, przynależność: KWW Krzysztofa Atrasa

Status: powołany - 20.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Oświaty, Kultury, Służby Zdrowia i Spraw Społecznych stała Uchwała nr II 6 2018 Rady Gminy Świerzno z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Stałych Rady Gminy Świerzno członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-12-19 Przyjęcie porządku obrad III sesji Rady Gminy Świerzno wraz z wprowadzonymi zmianami III posiedzenie Rady Gminy za
2018-12-19 Przyjęcie protokołu z posiedzenia II sesji Rady Gminy Świerzno. III posiedzenie Rady Gminy za
2018-12-19 Przyjęcie informacji Wójta Gminy Świerzno z działalności między sesjami III posiedzenie Rady Gminy za
2018-12-19 Zmiany do projektu uchwały budżetowej na 2019 r. III posiedzenie Rady Gminy za
2018-12-19 Projekt uchwały budżetowej na 2019 r. III posiedzenie Rady Gminy za
2018-12-19 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świerzno na lata 2019-2030. III posiedzenie Rady Gminy za
2018-12-19 Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu w roku 2018. III posiedzenie Rady Gminy za
2018-12-19 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Świerzno na rok 2018. III posiedzenie Rady Gminy za
2018-12-19 Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia Delegata Gminy Świerzno do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin "R-XXI" z siedzibą w Nowogardzie. III posiedzenie Rady Gminy za
2018-12-19 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Świerzno na 2019 r. III posiedzenie Rady Gminy za
2019-02-13 w sprawie przyjecia protokolu z obrad poprzedniej sesji V sesja Rady Gminy Świerzno za
2019-02-13 w sprawie odwolania skarbnika Gminy Swierzno V sesja Rady Gminy Świerzno za
2019-02-13 w sprawie powolania Skarbnika Gminy Swierzno V sesja Rady Gminy Świerzno za
2019-02-27 przyjęcia porządku obrad z wprowadzonymi zmianami VI Sesja Rady Gminy Świerzno zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz § 17 ust. 2 Statutu Gminy za
2019-02-27 w sprawie przyjęcia protokołu z obrad poprzedniej sesji VI Sesja Rady Gminy Świerzno zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz § 17 ust. 2 Statutu Gminy za
2019-02-27 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu VI Sesja Rady Gminy Świerzno zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz § 17 ust. 2 Statutu Gminy za
2019-02-27 zmiany Uchwały Nr III/9/18 Rady Gminy Świerzno z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świerzno na lata 2019- 2030 VI Sesja Rady Gminy Świerzno zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz § 17 ust. 2 Statutu Gminy za
2019-03-06 w sprawie zmiany uchwały Nr III/8/2018 Rady Gminy Świerzno z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świerzno na 2019 r. VII Sesja Rady Gminy Świerzno zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz § 17 ust. 2 Statutu Gminy
2019-03-13 16:22:05 w sprawie przyjęcia porządku obrad. sesja testowa za
2019-03-13 16:40:30 głosowanie nr 2 sesja testowa za
2019-03-13 17:18:04 w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia sesja testowa 2 za
2019-03-13 17:25:13 w sprawie przyjecia protokolu z obrad popr sesji sesja testowa 2 przeciw
2019-03-13 17:27:24 w sprawie zmian budżetu sesja testowa 2 za
2019-03-13 17:28:25 w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania.... sesja testowa 2 wstrzymał się
2019-03-13 17:32:24 w sprawie zasad przyznawania sesja testowa 2 za
2019-02-13 w sprawie odwołania skarbnika V sesja Rady Gminy Świerzno za
2019-03-28 15:53:34 Wprowadzenie do porządku obrad punktu: Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kamieńskiemu. VIII sesja Rady Gminy Świerzno za
2019-03-28 15:56:56 przyjęcie zmienionego porządku obrad VIII sesja Rady Gminy Świerzno za
2019-03-28 15:58:07 Przyjęcie protokołu z VI obrad Rady Gminy Świerzno. VIII sesja Rady Gminy Świerzno za
2019-03-28 15:58:48 Przyjęcie protokołu z VII obrad Rady Gminy Świerzno. VIII sesja Rady Gminy Świerzno za
2019-03-28 16:17:35 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Świerzno w 2019 r. VIII sesja Rady Gminy Świerzno za
2019-03-28 16:25:03 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/9/2018 Rady Gminy Świerzno z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świerzno na lata 2019- 2030 VIII sesja Rady Gminy Świerzno za
2019-03-28 16:26:59 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kamieńskiemu. VIII sesja Rady Gminy Świerzno za
2019-03-28 16:29:50 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Świerzno na lata 2019-2029 VIII sesja Rady Gminy Świerzno za
2019-03-28 16:31:50 Podjęcie uchwały w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Świerzno służebnościami gruntowymi przesyłu VIII sesja Rady Gminy Świerzno za
2019-03-28 16:34:17 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świerzno w 2019 r. VIII sesja Rady Gminy Świerzno za
2019-03-28 16:41:27 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr IV/23/2015 Rady Gminy Świerzno z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Świerznie oraz nadania jej statutu VIII sesja Rady Gminy Świerzno za
2019-03-28 16:45:16 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich w miejscowościach Świerzno, Gostyń, Chomino, Jatki, Kaleń, Gostyniec i Stuchowo VIII sesja Rady Gminy Świerzno za
2019-03-28 16:48:00 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/6/2018 Rady Gminy Świerzno z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Stałych Rady Gminy Świerzno oraz ich składu VIII sesja Rady Gminy Świerzno za
2019-04-25 15:08:52 w sprawie przyjęcia protokołu z obrad VIII sesji Rady Gminy Świerzno IX sesja Rady Gminy Świerzno za
2019-04-25 15:14:55 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Świerzno na 2019 r. IX sesja Rady Gminy Świerzno za
2019-04-25 15:17:27 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr III/9/2018 Rady Gminy Świerzno z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świerzno na lata 2019-2030 IX sesja Rady Gminy Świerzno za
2019-04-25 15:18:59 Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców stanowiących własność Gminy Świerzno i ustalenia warunków udzielenia bonifikat IX sesja Rady Gminy Świerzno za
2019-06-06 15:13:35 w sprawie przyjęcia porządku obrad z wprowadzonymi zmianami X sesja Rady Gminy Świerzno za
2019-06-06 15:18:57 podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Świerzno w 2019 r. X sesja Rady Gminy Świerzno za
2019-06-06 15:20:18 podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Nr III/9/18 Rady Gminy Świerzno z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świerzno na lata 2019-2030 X sesja Rady Gminy Świerzno za
2019-06-06 15:22:29 podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr III/13/2018 Rady Gminy Świerzno z 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Świerzno na 2019 r. X sesja Rady Gminy Świerzno za
2019-06-06 15:23:35 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świerzno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku X sesja Rady Gminy Świerzno za
2019-06-06 15:24:47 podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie wniosku Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Kamieniu Pomorskim o uchylenie uchwały Rady Gminy Świerzno X sesja Rady Gminy Świerzno za
2019-06-06 15:25:53 podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i określenia stawki opłaty dla nieruchomości oraz stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi X sesja Rady Gminy Świerzno za
2019-06-06 15:27:03 podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody X sesja Rady Gminy Świerzno za
2019-06-28 15:02:50 w sprawie zmian do porządku obrad XI sesja Rady Gminy Świerzno za
2019-06-28 15:40:48 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Świerzno w 2019 r. XI sesja Rady Gminy Świerzno za
2019-06-28 15:42:13 Podjecie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/9/18 Rady Gminy Świerzno z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej progozy finansowej Gminy Świerzno na lata 2019-2030 XI sesja Rady Gminy Świerzno za
2019-06-28 15:21:36 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świerzno wotum zaufania. XI sesja Rady Gminy Świerzno za
2019-06-28 15:30:57 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Świerzno za 2018 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świerzno za 2018 r. XI sesja Rady Gminy Świerzno za
2019-06-28 15:33:29 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Świerzno za 2018 rok XI sesja Rady Gminy Świerzno za
2019-06-28 15:45:53 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do wspólnej realizacji zadania polegającego na ułozeniu chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1021Z Borucin- Świniec- Jatki w obrębie Jatki XI sesja Rady Gminy Świerzno za
2019-06-28 15:37:20 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z pomieszczeń szkolnych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świerzno. XI sesja Rady Gminy Świerzno za
2019-06-28 15:35:50 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. XI sesja Rady Gminy Świerzno za
2019-08-26 15:15:30 autopoprawka do uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Świerzno w 2019 r. XII sesja Rady Gminy Świerzno za
2019-08-26 15:28:31 autopoprawka do uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/9/18 Rady Gminy Świerzno z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świerzno na lata 2019-2030 XII sesja Rady Gminy Świerzno za
2019-08-26 15:33:48 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Świerzno XII sesja Rady Gminy Świerzno za
2019-08-26 15:35:18 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z pomieszczeń szkolnych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świerzno XII sesja Rady Gminy Świerzno za
2019-08-26 15:36:42 podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Świerznie XII sesja Rady Gminy Świerzno za
2019-08-26 15:40:15 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym XII sesja Rady Gminy Świerzno za
2019-08-26 15:41:50 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości XII sesja Rady Gminy Świerzno za
2019-08-26 15:30:44 autopoprawka wpf XII sesja Rady Gminy Świerzno za
2019-08-26 15:31:57 WPF XII sesja Rady Gminy Świerzno za
2019-09-30 15:04:41 w sprawie przyjęcia porządku obrad XIII sesja Rady Gminy Świerzno zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz § 17 ust. 2 Statutu Gminy za
2019-09-30 15:30:04 podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Świerzno w 2019 . XIII sesja Rady Gminy Świerzno zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz § 17 ust. 2 Statutu Gminy za
2019-09-30 15:32:36 podjęcie uchwały zmieniajaca uchwałę Nr III/9/18 Rady Gminy Świerzno z dna 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieoleltniej prognozy finansowej Gminy Świerzno na lata 2019-2030. XIII sesja Rady Gminy Świerzno zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz § 17 ust. 2 Statutu Gminy za
2019-09-30 15:35:08 podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Świerzno XIII sesja Rady Gminy Świerzno zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz § 17 ust. 2 Statutu Gminy za
2019-09-30 15:40:23 podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu XIII sesja Rady Gminy Świerzno zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz § 17 ust. 2 Statutu Gminy za
2019-09-30 15:38:15 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości XIII sesja Rady Gminy Świerzno zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz § 17 ust. 2 Statutu Gminy za
2019-11-29 15:02:24 w sprawie przyjęcia porządku obrad ze zmianami XV sesja Rady Gminy Świerzno za
2019-11-29 15:08:31 podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Świerzno w 2019 r. XV sesja Rady Gminy Świerzno za
2019-11-29 15:10:10 podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Świerzno z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalność pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 XV sesja Rady Gminy Świerzno za
2019-11-29 15:12:16 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub inne nieruchomości wykrzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe XV sesja Rady Gminy Świerzno za
2019-11-29 15:14:43 podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Świerzno XV sesja Rady Gminy Świerzno za
2019-11-29 15:54:16 podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Juliana Grunera w Świerznie XV sesja Rady Gminy Świerzno wstrzymał się
2019-12-30 15:14:59 w sprawie przyjęcia porządku obrad ze zmianami XVI sesja Rady Gminy Świerzno za
2019-12-30 15:41:42 podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Świerzno w 2019 r. wraz z autopoprawką XVI sesja Rady Gminy Świerzno za
2019-12-30 15:40:23 podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Świerzno XVI sesja Rady Gminy Świerzno za
2019-12-30 15:47:03 podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Świerzno na 2020 r. XVI sesja Rady Gminy Świerzno za
2019-12-30 15:29:20 podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świerzno na 2020 r. wraz z autopoprawką XVI sesja Rady Gminy Świerzno za
2019-12-30 15:37:48 podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świerzno na lata 2020-2031. XVI sesja Rady Gminy Świerzno za
2019-12-30 15:49:30 podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/220/2018 Rady Gminy Świerzno z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych na terenie kraju dla sołtysów XVI sesja Rady Gminy Świerzno za
2019-12-30 15:51:37 podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Nr II/4/2018 Rady Gminy Świerzno z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania wysokości diet i zwrotu kosztów podróży dla radnych Gminy Świerzno. XVI sesja Rady Gminy Świerzno za
2019-12-30 15:39:06 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi XVI sesja Rady Gminy Świerzno za
2019-12-30 15:45:00 podjecie uchwały zmieniająca uchwałę Nr III/9/18 Rady Gminy Świerzno z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świerzno na lata 2019-2030 XVI sesja Rady Gminy Świerzno za
2020-01-17 14:22:37 w sprawie przyjęcia porządku obrad ze zmianami XVII sesja Rady Gminy Świerzno zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz § 17 ust. 2 Statutu Gminy Świerzno za
2020-01-17 14:38:25 podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Gostyniu XVII sesja Rady Gminy Świerzno zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz § 17 ust. 2 Statutu Gminy Świerzno za
2020-01-17 14:41:57 podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Świerzno w części obrębu Cmentarza, obejmującego działki Nr 88/10 i Nr 88/11, obręb Świerzno XVII sesja Rady Gminy Świerzno zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz § 17 ust. 2 Statutu Gminy Świerzno za
2020-01-17 14:43:40 podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Świerzno w roku szkolnym 2019/2020 XVII sesja Rady Gminy Świerzno zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz § 17 ust. 2 Statutu Gminy Świerzno za
2020-01-17 14:45:28 podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców stanowiących własność Gminy Świerzno i ustalenia warunków udzielenia bonifikat XVII sesja Rady Gminy Świerzno zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz § 17 ust. 2 Statutu Gminy Świerzno za
2020-03-23 15:14:31 w sprawie przyjęcia porządku obrad ze zmianami XVIII sesja Rady Gminy Świerzno zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz § 17 ust. 2 Statutu Gminy Świerzno za
2020-03-23 15:17:22 podjęcie uchwały w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego w przedmiocie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Gostyniu XVIII sesja Rady Gminy Świerzno zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz § 17 ust. 2 Statutu Gminy Świerzno za
2020-03-23 15:19:56 podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele związane z potrzebami zarządzania drogami i potrzebami ruchu drogowego na drogach gminnych na terenie Gminy Świerzno XVIII sesja Rady Gminy Świerzno zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz § 17 ust. 2 Statutu Gminy Świerzno za
2020-03-23 15:20:55 podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Świerzno w 2020 r. XVIII sesja Rady Gminy Świerzno zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz § 17 ust. 2 Statutu Gminy Świerzno za
2020-03-23 15:21:50 podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVI/81/2019 Rady Gminy Świerzno z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świerzno na 2020 r. XVIII sesja Rady Gminy Świerzno zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz § 17 ust. 2 Statutu Gminy Świerzno za
2020-06-04 przyjęcia porządku obrad XXI sesja Rady Gminy Świerzno
2020-06-04 podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Świerzno w 2020 r. XXI sesja Rady Gminy Świerzno
2020-06-04 podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVI/82/2019 Rady Gminy Świerzno z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świerzno na lata 2020-2031 XXI sesja Rady Gminy Świerzno
2020-06-04 podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym XXI sesja Rady Gminy Świerzno
2020-06-04 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i określenia stawki opłaty dla nieruchomości oraz stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi XXI sesja Rady Gminy Świerzno
2020-06-04 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej XXI sesja Rady Gminy Świerzno
2020-06-04 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymiaru czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat i warunków zwolnienia z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach i punktach przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Świerzno XXI sesja Rady Gminy Świerzno
2020-06-04 Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Świerzno XXI sesja Rady Gminy Świerzno